• Luật Trần Gia
  • VP Công chứng Trần Gia
  • Bất động sản

Phí, thù lao CC, chứng thực

Mức thu phí công chứng theo Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng được áp dụng đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, nhận lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng theo quy định của Luật Công...
Thông tư số 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi bổ sung một số quy định về mức thu phí công chứng
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...
X
Đặt câu hỏi
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Nhận hồ sơ trực tuyến
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
X
Yêu cầu gọi lại
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.
Dịch vụ công chứng tại nhà
Danh sách đối tác
Liên hệ ngay 🠪